SEKWENCJA  Pracownia Natury Transcendencji

TERAPIE ELEMENTARNE KODAMI ŚWIATŁA

Działania: 3.6.9

Działania 3.6.9: MATERIA, ENERGIA, DUCH 
Terapie elementarne kodami światła.

∞ Nawiązywanie kontaktu z inteligencją własnego serca. Pomagam uaktywniać i korzystać z własnego energetycznego pola serca, jako życiowego kompasu oraz komunikatora z własnym wyższym JA.

∞ Monolit. Działanie zasadnicze. Naturalna redukcja systemu czakr. W procesie tym uzupełniane są wszystkie struktury istoty ludzkiej na wszystkich poziomach w archetypiczne wartości energii w oparciu o źródło każdej osoby, w miejscach, w których jest deficyt jakiś energii, lub ich całkowicie brakuje. Jednocześnie ustawia się w prawidłowy sposób i regeneruje, jeśli jest to konieczne, a następnie scala struktury ciał subtelnych oraz pól czakr w jeden pion informacji, aby informacja o kondycji, potrzebach i celach egzystencjalnych poszczególnych części istoty przenoszona była optymalnie równomiernie po poziomach: materia, energia, duch. Kluczowym elementem działania jest, że osoba biorąca w nim udział tworzy we właściwej energetycznej strukturze matrycę samostanowienia i samoidentyfikacji, jako świadoma siebie oraz swojego potencjału wolna i kreatywna istota. Kolejnym etapem i jednocześnie celem całego działania jest kompletne scalenie wszystkich poziomów świadomości istoty, by mógł zachodzić na bieżąco skoordynowany informacyjnie proces harmonizacji prowadzący do równowagi duchowej, energetycznej i fizycznej.

Najważniejszą konsekwencją działania Monolit jest przygotowanie (po uprzednim oczyszczeniu, scaleniu i zaopatrzeniu w odpowiedni potencjał energetyczny) struktury systemu czakr do jego naturalnej całkowitej redukcji, czyli uwolnienia się od schematu funkcjonowania świadomości w "zawiązanych" informacyjnie polach czakr (stanowiących wymiary dla poruszającej się w nich świadomości) i odzyskanie energetycznej wolności w całej istocie.

∞ Asymilacja. Proces ten łączy się pośrednio z działaniem Monolit i polega na określeniu wszystkich stanów i cech człowieka, które rozpoznaje i odczuwa jako negatywne oraz destruktywne - mogące powodować poważne problemy zwłaszcza na płaszczyźnie emocji oraz funkcjonowania umysłu. Celem działania jest pogodzenie wszystkich wewnętrznych konfliktów i sprzeczności powodujących dysonans informacyjny w istocie na poziomach materii, energii i ducha. Pełna asymilacja negatywnych wzorców pozwala na skonfrontowanie się ze swoją tzw. ciemną stroną, akceptację jej i utożsamienie w pełni ze wszystkimi dostępnymi potencjałami istoty wedle pierwotnego wzorca, lub stworzenie wzorca własnego. Daje to możliwość wyjścia poza lęki egzystencjalne, nie brnięcia wciąż w emocje i ciemne (nieuświadomione) obszary umysłu, a także swobodę w świadomym decydowaniu w jaki sposób wpływać na rzeczywistość, przy jednoczesnym większym potencjale możliwości stworzenia nowej rzeczywistości w oparciu o osobiste potrzeby i cele.

∞ Constans + . Metoda podnoszenia wibracji. W działaniu tym pomagam stworzyć matrycę energetyczną utrzymującą istotę ludzką w określonym stanie emocjonalno–psycho–fizycznym, jako minimalna, dopasowana indywidualnie wartość płaszczyzny rozwoju, od której zaczyna się naturalny i świadomy rozwój energetyczno-emocjonalny człowieka, zapewniający kontrolę nad umysłem oraz emocjami, przez co budowanie w sobie coraz wyższych wartości energetycznych, oraz wibracji w całym zakresie funkcjonowania istoty, jako całości formy istnienia. Na płaszczyźnie funkcjonowania świadomości fizycznej daje to kontrolę nad emocjami, pozwalając w szybki sposób wrócić w razie potrzeby do równowagi i podniesienia wibracji w sobie i swoim polu. Dzięki pracy z metodą człowiek może funkcjonować w parametrach światów wysokoenergetycznych i duchowych, zapewniając równomierny rozwój ciał i świadomości swojej istoty na poziomach materii, energii i ducha.

∞ Schorzenia ciała fizycznego. Działam na cały schemat struktury energetycznej człowieka pomagając uruchomić naturalną energetyczną immunologię praniczną,  co przyspiesza procesy powrotu do homeostazy przy zaburzeniach pracy układów i narządów ciała fizycznego, ale także ciała emocjonalnego oraz mentalnego. Konkretne schorzenie jest ważne, ale nie najważniejsze, ponieważ działając holistycznie odpowiednimi sekwencjami energii doprowadzane są wszystkie układy do równowagi, a nie tylko ten, w którym pojawił się energetyczny problem, przez co choroba w ciele fizycznym. Działanie jest całościowe, a osoba otrzymuje wskazówki jak samodzielnie nad sobą pracować.

 Synchronizacja fal mózgu zgodnie z prawidłowym zakresem. Defragmentacja pól świadomości. U wielu ludzi fale mózgu, które m.in. energetyzują, przez co aktywują i pobudzają poszczególne części mózgu do prawidłowego działania są z różnych przyczyn zaburzone np. przez przestawienie „faz” - czyli nadmierne przeskoki z poszczególnych fal na zakresy skrajne. Może to powodować poważne problemy mentalne, jeśli świadomość człowieka utknie na jakimś wibracyjnym paśmie i nie może powrócić do normalnego postrzegania i funkcjonowania w rzeczywistości fizycznej. Wówczas te płaszczyzny mogą się na siebie nakładać powodując stany tzw. urojeń psychicznych, robiąc jednocześnie miejsca, w które mogą wchodzić obce byty chcące kontrolować świadomość; lub sam umysł w oparciu o własne zakodowane (często patologiczne) wzorce poznawcze może tworzyć silne energetycznie tzw. egregory o ograniczonej świadomości, posiadające cechy osobowości, zagospodarowując jakiś zakres (pasmo wibracji), starając się wyprzeć i zepchnąć świadomość z energetycznego pionu, na zakresy przeznaczone na inny rodzaj funkcjonowania świadomości. Stanem, nad którym można samodzielnie pracować jest brak synchronizacji półkul mózgu; jeśli półkule są zsynchronizowane i równomiernie energetyzowane można korzystać z większego potencjału jakim mózg dysponuje: procesy myślowe przebiegają płynniej i szybciej, zwiększa się skupienie, koncentracja oraz spostrzeganie, pamięć ulega poprawie, pomaga to tym, którzy mają problemy z nauką, także osobom cierpiącym na bezsenność. Jednocześnie, co bardzo istotne - fale mózgu mają bezpośredni wpływ na pola czakr zagospodarowując te same zakresy obszarów wibracyjnych, odpowiadających określonym ciałom subtelnym, przez co płaszczyznom wibracyjnym w jakich funkcjonują – tym samym, po których porusza się świadomość. Moje działanie polega na zestrojeniu zakresu fal mózgu zgodnie z prawidłowym schematem, oraz parametrem złotej proporcji, a co najważniejsze połączeniem z polem czakry serca, która jest matrycą informacyjną dla prawidłowego działania schematu dystrybucji energii i generowania odpowiednich zakresów fal mózgu na skali wzorcowej, aby obie półkule na każdym z zakresów funkcjonowały w synchroniczny sposób. Celem działania jest, by świadomość poruszająca się po poszczególnych zakresach fal mózgu, (co ma bezpośredni związek ze „zmiennymi” stanami świadomości), mogła poruszać się płynnie i lepiej zakotwiczać się na danej dymensji (fizycznej i niefizycznych). Przy tym działaniu przeprowadzam również proces defragmentacji pól świadomości, aby maksymalnie zniwelować obszary dezinformacji energetycznej oraz obszary nieświadomości. 

∞ Dysocjacje mentalne. Pomagam w różnego rodzaju dysocjacjach psychicznych i umysłowych powstałych w wyniku odłączenia jakieś części istoty od jej energetycznego źródła, strukturalnej dysharmonii w ciałach subtelnych lub w wyniku różnego rodzaju wampirycznych (pasożytniczych) podpięć lub opętań i przejęć energetyczno-mentalnych – również demonicznych, co może być przyczyną m.in. nadpobudliwości, agresji, koszmarów sennych, stanów lękowych, braku pewności siebie, apatii czy też depresji, lub różnych czasem niebezpiecznych dla samej osoby jak i jej otoczenia dewiacji, oraz szeregu innych trudnych do zdiagnozowania problemów mentalnych.

∞ Uwolnienia systemowe. Celem działania jest wyzwolenie spod umysłowej oraz energetycznej kontroli systemu na wielu poziomach. W tym działaniu likwiduję i pomagam wyzwolić się z kodów systemowych programujących, a przez co infekujących umysł we wzorce myślowe, przykuwające go do określonych niskowibracyjnych pól informacji, w konsekwencji czego, energia człowieka poza jego świadomością przekierowywana jest do zasilania tych struktur, a on sam wibruje tym samym, co go to tego wiąże. Te negatywne wzorce mogą dotyczyć systemów przekonań i doktryn oraz idei: systemów politycznych, narzucanych norm społecznych, czy religijnych (tu ważną rolę w programowaniu odgrywają rytuały oraz obrzędy, które pełnią rolę swoistych pieczęci). Działanie dotyczy także likwidacji blokad m.in. w postaci takich właśnie „pieczęci” znajdujących się na strukturach ciał subtelnych w celu umysłowej i energetycznej kontroli i podporządkowaniu systemowi iluzji w jakim żyjemy i doświadczamy. Jednocześnie „pieczęci” te oraz inne blokady zakładane przez świadome istoty z płaszczyzn astralnych uniemożliwiają dotarcie informacji w postaci wysokowibracyjnych pasm pochodzących z wyższych dymensji oraz połączenie świadomości fizycznej, energetycznej i duchowej w jeden organizm, nie pozwalając się człowiekowi przebudzić. Tego typu mechanizmy kontroli też są w tym działaniu likwidowane.

∞ Kreator. Matryca własnych celów. W działaniu tym pomagam wejść we własną przestrzeń horyzontu zdarzeń i stworzyć matrycę energetyczną utrzymującą procesy i cele osobistych kreacji. Jednocześnie przedstawiam czym jest kreacja i jakimi schematami oraz prawami energetycznymi się rządzi, z punktu stwarzania przez istotę ludzką oraz tworzenia przez istotę boską.

∞ Eschatoterapia oraz odprowadzanie dusz zmarłych. Zajmuję się również eschatoterapią, przygotowując osoby na łagodne przejście świadomości z ciała fizycznego do źródła, po śmierci ciała fizycznego, bez narażania się na utknięcie świadomości na jakieś niskowibracyjnej dymensji. Ponadto odprowadzam dusze zmarłych do źródła jeśli utknęły na jednej z płaszczyzn bezpośrednich światu fizycznemu lub na którejś z dymensji astralnych.

∞ Oczyszczanie otoczenia. Oczyszczam energetycznie domy i miejsca pracy. Uczę samodzielnego dbania o własną energetyczną przestrzeń.

∞ Uwspólnianie wszechświatów. Pomoc w uzdrowieniu relacji międzyludzkich: rodzina; znajomi; praca... Wzorcowanie rodu, przez oczyszczenie i wyrównanie energii, aby każda osoba w rodzie (w rodzinie, lub związku) zajęła archetypiczne miejsce – czyli rolę, funkcję i odpowiedzialność za siebie i innych członków rodu zgodnie z wzorcową regułą. Doprowadzając do harmonii wszystkie elementy w całym układzie energetycznym tworzącym ten kierujący się wewnętrznymi i zewnętrznymi zależnościami mikrowszechświat. Każda ludzka istota to wibrujący w inny sposób mikro i zarazem makrowszechświat, cechujący się indywidualnymi czynnikami energetycznymi, za przyczyną których w świadomy i nieuświadomiony sposób człowiek kieruje się w swym myśleniu i postępowaniu: (emocje, wzorce umysłu, brak woli, rozbieżne cele indywidualne etc). Różnica polaryzacji wibracyjnej między indywidualnymi wszechświatami może być tak duża, że mimo przebywania w tym samym fizycznym otoczeniu brak porozumienia między ludźmi nie jest możliwy, ponieważ potencjał różnicy wibracji między tym co wibracyjnie reprezentują jest zbyt duży. Moje działanie polega na wytworzeniu energetycznej, czystej - wspólnej wibracyjnie archetypowej matrycy informacyjnej na gruncie pól serc i umysłów, pozwalającej zająć właściwą pozycję i miejsce w danej relacji względem samego siebie oraz drugiej osoby/osób. Po stworzeniu takiej płaszczyzny może zajść komunikacja między ludźmi na poziomie ich najbardziej świadomych części, doskonale rozumiejących skąd pochodzi jakiś problem i jak go uzdrowić, a także tych które mogą być nieświadome negatywnych wzorców, w których funkcjonują np. na poziomie umysłów, lub ciał emocjonalnych. Wtedy może nastąpić proces wybaczenia, uwolnienia negatywnych emocji związanych ze złością, żalem, cierpieniem… Następnie powstać miejsce na zrozumienie, pojednanie i uzdrowienie relacji w każdym związku wymagającym naprawy. Działanie jest szczególnie cenne jako energetyczny układ, wzajemnie wspierający członków rodziny, ale również przyjaciół, lub osoby wspólnie pracujące.   

∞ Puls Ziemi. Łączenie w sobie energii żywiołów. Synchronizacja z Ziemią 5D. Pierwotne siły, które stoją u zarania dziejów wszechświata jako podstawowe tworzywo jego budowy i przejawu na płaszczyźnie fizycznej, mają ogromny wpływ nie tylko na procesy planetarne, ale również na całe stworzenie, ponieważ za sprawą eteru tworzącego obszar przestrzeni fizycznej wszystko jest ze sobą połączone nierozerwalnymi cyklami. Jest to niezwykle wartościowe działanie w wielu aspektach, w którym następuje proces zjednoczenia żywiołów w istocie ludzkiej, podłączając ją pod źródła pięciu elementów: drzewa, ognia, ziemi, metalu i wody, scalając następnie mechanizmy cyklu w przestrzeni eteru. Energie żywiołów mają potężną moc transformacji, to czy te energie ze sobą współpracują i w jaki sposób ma znaczenie w prawidłowym rozwoju oraz synchronizacji człowieka z biopolem planety. Moje działanie w tym procesie polega także na umożliwieniu uzupełnienia w istocie wartości energetycznych w systemie cyrkulacji żywiołów zgodnie z matrycą pierwotną, następnie synchronizacji czynników elementarnych zgodnie z cyklem, aby wszystkie elementy wspierały funkcjonowanie procesów energetycznych w istocie. - Na poziomie materii, odpowiadając archetypicznie bezpośrednio narządom ciała fizycznego, a jednocześnie strukturom energetycznym ciała emocjonalnego, mając bezpośrednie konotacje z zakresem generowanych przez człowieka emocji oraz jego zmysłami. Scalenie w sobie tych pierwotnych sił natury, gwarantuje lepsze połączenie z istotą Ziemi na poziomach fizyczności, energii i ducha, tym samym zestrojenie z jej pulsem, przez co należy rozumieć falę elektromagnetyczną generowaną przez serce stanowiące na płaszczyźnie energii centrum energetyczne planety. Dlatego na poziomie duchowym działanie to daje większe współodczuwanie z innymi istotami – całym istniejącym światem przyrody jak i z samą świadomością aspektu duchowego planety czyli Gają. Ma to również niebagatelne znaczenie w uwspólnianiu wibracji z polem Ziemi 5D, co jest ważne przy zakotwiczaniu swojej świadomości w wartościach, które "Nowa Ziemia" reprezentuje.

∞ Kursy i szkolenia technik OOBE, LD, podróży mentalnych. Prowadzę indywidualne szkolenia i kursy budzenia percepcji wielopoziomowego spostrzegania, istotnej do przesuwania świadomości poza ciało fizyczne i eksploracji niefizycznych przestrzeni oraz nawiązywania pozawerbalnego kontaktu z przestrzenią i innymi istotami. Przedstawiam techniki OOBE oraz podróży mentalnych, które sam wypracowałem i których osobiście używam. UWAGA: Nie „wyciągam” nikogo - nikomu ciał subtelnych z ciała fizycznego, o co jestem często proszony. Takie działanie może przynieść wiele szkód związanych z naruszeniem struktury ciała eterycznego, a także na płaszczyźnie mentalnej, jeśli dana osoba nie ma pełnej świadomości, co się z nią wówczas dzieje. Proces eksterioryzacji musi zachodzić harmonijnie z nasyceniem informacją wszystkich poziomów istoty. Podczas konsultacji dokładnie to omawiam w astralnym BHP.

∞ Konsultacje i sesje rozwojowe. Podczas konsultacji przekazuję kluczowe informacje, jak uruchomić w sobie potencjał wewnętrznej spójności, skoordynowania oraz samostanowienia i stworzyć spójną konstrukcję własnej istoty na płaszczyznach materii, energii i ducha, a następnie jak ją w sobie rozwijać. 

Przekazuję także swoją wiedzę i dzielę się własnymi doświadczeniami na temat kosmologii, duchowości oraz schematów energetycznych, w których funkcjonują różne formy świadomości.

 

 

Prawo wibracji:

To czemu pozwalasz, aby z Tobą wibrowało, tworzy Ciebie i Twoją rzeczywistość.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem